โครงการ “ปฏิบัติธรรมฝึกจิตสำนึก สร้างภาวะผู้นำ” BY MG

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมฝึกจิตสำนึก สร้างภาวะผู้นำ” เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติธรรม มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม ก่อให้เกิดสติปัญญา สามารถพัฒนาภาวการณ์เป็นผู้นำที่ดีได้ ตลอดจนสามารถนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีในการสืบทอดการประพฤติปฏิบัติธรรมให้คงอยู่สืบไป โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาวะผู้นำ โดยมีอาจารย์ราเชนทร์ ชูศรี เป็นผู้ควบคุมดูแล ณ วัดห้วยประสิทธ์ ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 12 – 13 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา