การประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ มทร.ล้านนา เชียงราย

          ช่วงบ่าย (6 ส.ค. 57) หน่วยงานการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์สมควร สงวนแพง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ หัวหน้าหน่วยงานฯ ได้จัดการประชุมระดมสมองเพื่อกำหนดนโยบายการประชาสัมพันธ์ และการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อ มทร.ล้านนา เชียงราย ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ได้กล่าวเปิดการประชุมและชี้แจงแนวทางการทำงานเบื้องต้น เพื่อให้มีแนวทางการทำงานที่ชัดเจน ให้แก่คณะองค์ประชุม ซึ่งอาจารย์ตัวแทนสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ได้เข้าร่วมระดมสมองเพื่อวางนโยบาย การเพิ่มขีดความสามารถการประชาสัมพันธ์ระบบการรับสมัครนักศึกษา ของมทร.ล้านนา เชียงราย ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในปีต่อๆไป