สำหรับบุคลากร

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับสมัครใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การสมัครขอ User WiFi ,    E-mail ฯลฯ...

 

บริการเว็บเพจ

สำหรับสมัครใช้บริการเว็บเพจของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น เว็บเพจหน่วยงานภายใน เว็บเพจโครงการนักศึกษากรณีที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร...

 

ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft

บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยมีซอฟแวร์ทั้งระบบปฏิบัติการ ซอฟแวร์สำนักงาน และซอฟแวร์สำหรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ...

   

ระบบ E-office

ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับรับ - ส่ง เอกสาร สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย...

   

ระบบประเมินภาระงาน

เป็นระบบสารสนเทศสำหรับการกรอกระบบประเมินภาระงานของทางมหาวิทยาลัย  ...

   

คู่มือการให้บริการสารสนเทศ

คู่มือการให้บริการสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น RMUTL WiFi  E-mail ...

   

แบบฟอร์มหน่วยงานต่าง ๆ 

บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มหน่วยงานต่าง ๆ  ...

 

Tamplate หนังสือราชการ

ตามที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการติดตั้งรูปแบบการพิมพ์(ฟอนต์)สารบรรณและรูปแบบในระบบงานสารบรรณของหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณเป็นไปแนวทางเดียวกัน กองกลางจึงขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Template หนังสือราชการ  
ตัวอย่างการติดตั้ง ||  ดาวน์โหลด Template

 

QR Code RMUTL CR

QR-Code dieser Seite