สำหรับบุคลากร

 calendar  

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558...

   

ดาวน์โหลดตารางเรียน

แบบฟอร์มตารางเรียนสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558...

   

ดาวน์โหลดตารางสอน

แบบฟอร์มตารางสอนสำหรับนักศึกษา และอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2558...

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับสมัครใช้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การสมัครขอ User WiFi ,    E-mail ฯลฯ...

 

บริการเว็บเพจ

สำหรับสมัครใช้บริการเว็บเพจของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น เว็บเพจหน่วยงานภายใน เว็บเพจโครงการนักศึกษากรณีที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร...

 

ดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ Microsoft

บริการดาวน์โหลดซอฟแวร์ลิขสิทธิ์ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยมีซอฟแวร์ทั้งระบบปฏิบัติการ ซอฟแวร์สำนักงาน และซอฟแวร์สำหรับเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ...

   

ระบบ E-office

ระบบสำนักงานอิเล็คทรอนิกส์ สำหรับรับ - ส่ง เอกสาร สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย...

   

ระบบประเมินภาระงาน

เป็นระบบสารสนเทศสำหรับการกรอกระบบประเมินภาระงานของทางมหาวิทยาลัย  ...

   

คู่มือการให้บริการสารสนเทศ

คู่มือการให้บริการสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น RMUTL WiFi  E-mail ...

   

แบบฟอร์มหน่วยงานต่าง ๆ 

บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์มหน่วยงานต่าง ๆ  ...