รอบรั้วมหาวิทยาลัย

   ภาพบรรยากาศมุมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
    สถานนีวิทยุราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกอากาศทุกวัน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นแหล่งกระจายเสียง ด้านวิชาการ บริการชุมชน ผลงานวิชาการ และกิจกรรมข่าวสารต่าง ๆ ของแต่ละเขตพื้นที่
    ชมวีดีโอแนะแนมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่เปิดสอน รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย