รอบรั้วมหาวิทยาลัย

   ภาพบรรยากาศมุมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
    สถานนีวิทยุราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกอากาศทุกวัน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นแหล่งกระจายเสียง ด้านวิชาการ บริการชุมชน ผลงานวิชาการ และกิจกรรมข่าวสารต่าง ๆ ของแต่ละเขตพื้นที่
    ชมวีดีโอแนะแนมหาวิทยาลัย สาขาวิชาที่เปิดสอน รวมถึงกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย

 

 

Tamplate หนังสือราชการ

ตามที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการติดตั้งรูปแบบการพิมพ์(ฟอนต์)สารบรรณและรูปแบบในระบบงานสารบรรณของหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณเป็นไปแนวทางเดียวกัน กองกลางจึงขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Template หนังสือราชการ  
ตัวอย่างการติดตั้ง ||  ดาวน์โหลด Template

 

QR Code RMUTL CR

QR-Code dieser Seite