• ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวนักศึกษา
  • ข่าวประกวดราคา
  • ข่าวรับสมัครงาน
it-care
email
article-e-learning
Diversity knowledge book tree
e-book
Rosetta

Tamplate หนังสือราชการ

ตามที่ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการติดตั้งรูปแบบการพิมพ์(ฟอนต์)สารบรรณและรูปแบบในระบบงานสารบรรณของหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้การปฏิบัติงานสารบรรณเป็นไปแนวทางเดียวกัน กองกลางจึงขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง Template หนังสือราชการ  
ตัวอย่างการติดตั้ง ||  ดาวน์โหลด Template

 

QR Code RMUTL CR

QR-Code dieser Seite