โลโก้เว็บไซต์ เบอร์โทรภายใน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เบอร์โทรภายใน


หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
สำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
โทรศัพท์
Mobile code
1
ผศ.อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี 1000 6001
2
ผศ.วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร 1201 6095
3
ดร.อังกูร ว่องตระกูล
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 1100 6135
สำนักงานบริหาร
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
โทรศัพท์
Mobile code
1 นางสาวณภัทร ปัญญาวงค์ สำนักงานบริหาร/วิเทศสัมพันธ์
1001
6007
2 นางจันทร์เพ็ญ สุวรรณ์ สำนักงานบริหาร/ประกันคุณภาพ
1012
6009
3 นางสาวสีไร กันตุ่น สำนักงานบริหาร/ประกันคุณภาพ
1013
6010
ตรวจสอบภายใน
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
โทรศัพท์
Mobile code
1
นางสาวชื่นหทัยเสมอจิตตรวจสอบภายใน
1003
6218
บริหารงานทั่วไป
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
โทรศัพท์
Mobile code
1
นางสาวชมนพร นามวงค์ งานสารบรรณ
1203
6005
2
นางสาวพิชญากร หล้าปา งานสารบรรณ
1205
6006
3
นางหนิม หลวงลัด งานสารบรรณ
-
-
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
โทรศัพท์
Mobile code
1
นายภีราวิชญ์
ชัยมาลา ศิลปวัฒนธรรม 1130, 5240 6191
งานประชาสัมพันธ์
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
โทรศัพท์
Mobile code
1
นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท ประชาสัมพันธ์
0, 1207
6013
2
นางสาวพัชราภรณ์ คำสร้อย ประชาสัมพันธ์
1999, 1208
6014
สำนักงานบริหารสาขา
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นางชนนิกานต์ คำสมุทร สนง.กลุ่มวิชาพื้นฐาน
1302
6015
2
นางจามจุรี ฟ้าคำตัน สนง.วิศวกรรมศาสตร์
1303
6016
3
นางสาววิไลพร   ต๊ะกิติ สนง.สาขาบริหารธุรกิจฯ
1301
6017
กองการศึกษาเชียงราย
งานทะเบียน/วิชาการ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นางณัชชา ทิพย์ประเสริฐ หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล
1110
6020
2
นางพรรณิภา ญาณะวงษา ทะเบียนและวัดผล
1113
6018
3
นางสาริศา ชมภูมิ่ง ทะเบียนและวัดผล
1111
6019
4
นางสาวฐาปนีย์ แสงคำ หลักสูตรและตำราเรียน
1111
6021
5
นางสาวณิชาภา ปัญโญ ทะเบียนและวัดผล
1112
6022
กิจการนักศึกษา
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นายสุระพงษ์ โด่งดังหัวหน้า สนง.
1144
6025
2
นางสาวปิยะดา ครูบา เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
1144
6026
3
นางสาวจิณณ์ณิชา อินยะพรม พยาบาล/นักศึกษาวิชาทหาร
1124
6027
4
นางสาวพรรณี นันติแก้ว สหการ
5005
6232
วิจัยและบริการวิชาการ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นางสาววรินยา อุโมงค์ วิจัยและบริการวิชาการ
1132
6029
2
นางสาวธีราพร ราชคมน์ วิจัยและบริการวิชาการ
1131
6030
3
นางสาวพรพิมล ยอดสุวรรณ วิจัยและบริการวิชาการ
1130, 1133
6219
งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นางโสมวรรณ ทิพจร หัวหน้างานวิทยบริการ
1140
6032
2
นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ งานวิทยบริการ
1141
6034
3
นายณรงค์ฤทธิ์
สมใจ
งานวิทยบริการ
1140
6036
4
นายธีรศักดิ์
นรรัตน์
งานวิทยบริการ
1140
6037
5
นายกฤษณะ
เขื่อนเพ็ชร์
งานวิทยบริการ
1141, 1143
6038
6
นายยุทธนา ปัญญาวงค์ งานวิทยบริการ
1141
6023
7
นายคมกฤต ปัญญาติ๊บ งานวิทยบริการ
1141
6220
8
นางสาวดลณพร
ใจบุญเรือง
ห้องสมุด
2001
6039
9
นางสาวกุลพรภัสร์ บุญกำพร้า ห้องสมุด
2001, 4026
6047
กองบริหารทรัพยากร
งานยุทธศาสตร์และแผน
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นางสาวสายสมร ติ๊บมา ยุทธศาสตร์และแผน
1210
6041
2
นางสาวรสสุคนธ์ พุทธวงค์ ยุทธศาสตร์และแผน
1211
6042
งานทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นางรัญชนา  นำอิน กบ.ช. (งานทรัพยากรมนุษย์)
1222
6043
2
นางผุสดี สร้อยสุวรรณ กบ.ช. (งานทรัพยากรมนุษย์)
1220
6044
3
นางจิราวรรณ น่วมคำนึง กบ.ช. (งานทรัพยากรมนุษย์)
1221
6045
4
นางสาวทิพย์สุดา พรหมจักร กบ.ช. (งานทรัพยากรมนุษย์)
1224
        6221
การเงิน/การบัญชี
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นางประทุมทิพย์ จันทร์แสง การบัญชี
1244
6048
2
นางสุพัตรา ตาดคำ หน่วยการเงิน
1240
6050
3
นางสาวพวงผกา หลวงลัด หน่วยการเงิน
1242
6051
4
นางสาววิไลวรรณ ไชยพรหม หน่วยการเงิน
1243
6052
5
นางเอมอร วงศ์แสง หน่วยการเงิน
1245
6053
6
นายศิริวัฒน์ ปั้นรูปหน่วยการเงิน
1245
6233
งานคลัง/พัสดุ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นางสุปราณี แสนคำ หัวหน้างานคลังและพัสดุ
1230
6054
2
นางสาวคนึงนาฏ เหมือนสิงห์ งานคลังและพัสดุ
1230
6055
3
นางสาวรัตนา   อุมาลี งานพัสดุ/ทรัพย์สิน
1232
6056
4
นางมะลิวัลย์ อยู่อินทร์ งานคลังและพัสดุ
1233
6057
5
นางสาวจินดา เชื้อเมืองพาน งานคลังและพัสดุ
1234
6058
งานบริการอาคารสถานที่
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นายสุรเชษฐ์ ชมภูมิ่ง งานบริการ
1250
6059
2
นางนิภากร สุโพธิ์ภาค งานบริการ
1251
6060
3
นายวีรวุฒิ ทุนใจ งานบริการ
1252
6061
4
นายภาณุพงษ์ ราชคมน์ งานบริการ
1252
6062
5
นายสรไกร เดินเร็ว ช่างเทคนิค
1258
6063
6
นายวสันต์ ปงกันทา ช่างไฟฟ้า
1258
6064
7
นายสุริยา เสนาะ ช่างไฟฟ้า
1258
6077
8
นายสุธรรม มูลฟู ช่างประปา
1259
6065
9
นายสิงห์คำ หลวงลัด จ้างเหมาบริการ
1258
6066
10
นายจักพงศ์ ใจเมืองมูล งานบริการ
1252
6222
11
นายเดชาชัย กองทอง งานบริการ
1252
6223
เอกสารการพิมพ์
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1 นางสุภาวดี จอมแก้ว เอกสารการพิมพ์
1254
6028
พนักงานขับรถ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นายขวัญเมือง สุโพธิ์ภาค พนักงานขับรถ
1256
6067
2
นายบุญธรรม อยู่อินทร์ พนักงานขับรถ
1256
6068
3
นายสมนึก ศรีสุวรรณ์ พนักงานขับรถ
1256
6070
4
นายมงคล ฟองเมฆ พนักงานขับรถ
1256
6071
5
นายสุดเขตศรียอด พนักงานขับรถ
1256
6224
จ้างเหมาบริการ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นายประพันธ์ เวียงสมุทร บริการทั่วไป
-
6072
2
นายประสิทธิ์ นาสร้อย บริการทั่วไป
-
6074
3
นายบุญเรือง พรมยศ บริการทั่วไป
-
6075
4
นายสมหวัง อินคำตาบริการทั่วไป
-
6076
5
นายโสภณ แรงจินะ บริการทั่วไป
-
6078
6
นายมนตรี นามวงค์ บริการทั่วไป
-
6079
7
นายบุญยัง เมืองมูลบริการทั่วไป
-
6080
8
นายสิงห์คำ หลวงคำ บริการทั่วไป
-
6066
9
นายศรีใจ ศรีอินแก้วบริการทั่วไป
-
6225
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
ผศ.สิทธิชัย   จีนะวงษ์ อิเล็กทรอนิกส์
4202
6082
2
นางสุจิตรา   จีนะวงษ์ อิเล็กทรอนิกส์
2012
6083
3
ผศ.ดร.วิโรจน์   ปงลังกา อิเล็กทรอนิกส์
4201
6084
4
ดร.พิเชษฐ   เหมยคำ อิเล็กทรอนิกส์         4207
6085
5
นายธนวัฒน์   พันธ์ตุ้ย อิเล็กทรอนิกส์
4203
6086
6
นายนิวัติ   นวลกัน อิเล็กทรอนิกส์
4207
6087
7
นายขจร   อนุดิตย์ อิเล็กทรอนิกส์        42036088
8
นายชญภพ   บุญทาศรี อิเล็กทรอนิกส์         4207
6089
9
นายจำเริญ   เกตุแก้ว อิเล็กทรอนิกส์
4206
6090
10
นายเทอดศักดิ์   เงินมูล อิเล็กทรอนิกส์
4205
6091
11
นายธวัชชัย   แสนแก้ว อิเล็กทรอนิกส์
4207
6093
12
นางสาวชุมพร   สุนทร จนท.ปฏิบัติการ อิเล็กฯ
4207
6094
วิศวกรรมไฟฟ้า
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
ผศ.วิเชษฐ   ทิพย์ประเสริฐ ไฟฟ้า
4150
6095
2
ผศ.นิติพงษ์ สมไชยวงค์       ไฟฟ้า
4103
6096
3
ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ    ไฟฟ้า
4100
6097
4
ผศ.ดร.วิฑูรย์ พรมมี              ไฟฟ้า
4100
6098
5
ผศ.ดร.วิวัฒน์ ทิพจร   ไฟฟ้า
3012
6099
6
ดร. อนนท์ นำอิน        ไฟฟ้า
2010
6100
7
ผศ.เอกชัย ชัยดี ไฟฟ้า
4100
6101
8
นายเพลิน จันทร์สุยะ ไฟฟ้า
4100
6103
9
ผศ.ว่าที่ร.ต.ประกาศิต ศรีทะแก้ว   ไฟฟ้า
4100
6104
10
นายนิคม ธรรมปัญญา ไฟฟ้า
4151
6105
12
นายทักษ์ หงษ์ทอง ไฟฟ้า
4150
6107
13
นายชัชวาลย์ แข่งขัน จนท.ปฏิบัติการ ไฟฟ้า
5558/5559
6108
14
นางสาวปาริชาติ วงค์ฉายา      จนท.ปฏิบัติการ ไฟฟ้า
5558/5559
6109
15
นายธีรวัฒน์ ผุสดี จนท.ปฏิบัติการ ไฟฟ้า
5559
6226
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นายหิรัญกฤษฏิ์ โลตุรัตน์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
4300
6111
2
นางสาวยุพิน วรกุลชน เทคนิคคอมพิวเตอร์
4300
6112
3
นายณัฐพล อุ่นยัง เทคนิคคอมพิวเตอร์
4300
6113
4
นายนุรักษ์ ไชยศรี เทคนิคคอมพิวเตอร์
4300
6114
5
ดร.ณรงค์ เมตรไตรพันธ์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
4300
6115
7
นายปกรณ์ เสารีเผ่าวงษ์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
4300
6117
8
นายพิเชษฐ์ พลอยประดิษฐ์ เทคนิคคอมพิวเตอร์
4300
6118
9
นายประภาส สุวรรณ เทคนิคคอมพิวเตอร์
4300
6119
10
นายพิเชษฐ กันทะวัง เทคนิคคอมพิวเตอร์
4300
6120
อุตสาหการ / โลจิสติกส์
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
ผศ.พิเชษฐ์   เวศนารัตน์ อุตสาหการ
4602
6121
2
ผศ.ศิระพงศ์ ลือชัย อุตสาหการ
4600
6122
3
ผศ.วรพจน์ ศิริรักษ์ อุตสาหการ
4600
6123
4
นายณัฐพล   ศิริรักษ์ อุตสาหการ
4602
6124
5
นายพีรวัตร   ลือสัก อุตสาหการ
4600
6125
6
นางสาวอมรรัตน์   ปิ่นชัยมูล  อุตสาหการ
4600
6126
7
นายเจษฎา   คงชื่น อุตสาหการ
4601
6127
8
นายนิวัฒน์ชัย   ใจคำ อุตสาหการ,โลจิสติกส์
4600
6128
9
นายสมควร   สงวนแพง อุตสาหการ,โลจิสติกส์
4601
6129
10
นายกำพล   จินตอมรชัย อุตสาหการ,โลจิสติกส์
4601
6130
11
นายชัชชัย   สีตา จนท.ปฏิบัติการ อุตสาหการ
4600
6131
วิศวกรรมโยธา
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นายมนต์ชัย  ปัญญาทอง โยธา
4401
6132
2
ดร.สุรชัย  อำนวยพรเลิศ โยธา
4401
6133
3
ดร.มงคลกร  ศรีวิชัย โยธา
4401
6134
4
ดร.อังกูร  ว่องตระกูล โยธา
4401
6135
5
นายเจษฎาพงษ์  เลิศวิไลรัตน์ โยธา
4401
6136
6
นายศราวุธ เรือนศรี โยธา
4401
6137
7
นายเอกวัฒน์  ญาณะวงษา โยธา
4400
6138
8
นายธนากร สร้อยสุวรรณ โยธา
4400
6140
9
ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล โยธา
4400
6141
10
นางสาวอรสา ธรรมสรางกูร โยธา
4400
6142
11
นายพงศ์พันธุ์ กาญจนการุณ โยธา
4400
6143
12
นายรัฐพล เกติยศ โยธา
4401
6227
13
นายดาวิตร  ทารัตน์ จนท.ปฏิบัติการ โยธา
4401
6144
14
นายจตุรงค์  คำขาว จนท.ปฏิบัติการ โยธา
4401
6146
ห้องสโตร์ / ศูนย์เครื่องมือวัด
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นายสมเกตุ บุญทา จนท.สโตร์
2011
6147
2
นายสุทธิพงษ์ ยอดยา จนท.เครื่องมือวัดฯ
5559
6148
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
การบัญชี
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นางสุวิสา ทะยะธง สาขาการบัญชี
5113
6149
2
ดร.แววดาว พรมเสน สาขาการบัญชี
5113
6150
3
นางชนนพร ยะใจมั่น สาขาการบัญชี
5114
6151
4
ดร.พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล สาขาการบัญชี
5113-4
6153
5
ดร.วรีวรรณ เจริญรูป สาขาการบัญชี
5114
6154
6
นางสาวจรัสศรี โนมี สาขาการบัญชี
5114
6157
7
นางชไมพร รัตนเจริญชัย สาขาการบัญชี
5113-4
6159
8
นางกรวิกา ไชยวงศ์ สาขาการบัญชี
5113-4
6160
การจัดการ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
ผศ.ดร.ณภัทร       ทิพย์ศรี การจัดการ
5122
6161
2
ผศ.ราเชนทร์         ชูศรี การจัดการ
5122
6162
3
นางธนีนุช         เร็วการ การจัดการ
5122
6163
4
นางกนกอร        จิตจำนงค์ การจัดการ
5122
6164
5
นางสาวภัทราพร      สมเสมอ การจัดการ
5120
6165
6
นางสาวกรปภา        จันทาพูน การจัดการ
5120
6166
7
นางสุจิตตา         หงษ์ทอง การจัดการ
5120
6167
8
นางพิทธินันท์        สมไชยวงค์ การจัดการ
5120
6168
9
นางสาวธนศา ญาณสาน การจัดการ
5120
6169
การตลาด
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นางสาวรสริน สุภารัตน์ การตลาด
5017
6170
2
นางอาริยา พนมไพร การตลาด
5130
6171
3
นางสาวพันทิภา  ปัญสุวรรณ การตลาด
5130
6172
4
นางสาวศิรินาฏ  จันทนะเปลิน การตลาด
5130
6173
5
นางสาวณฐมน ทรัพย์บุญโต การตลาด
5017
        6174
6
นางสาวอวยพร ต๊ะวัน การตลาด
5130
6175
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นางกมลลักษณ์ ชัยดี สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
5142
6176
2
นางปาริชาติ อำนวยพรเลิศ สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
5143
6177
3
ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
5140
6178
4
นางสาวบุญรัตน์ อ่ำสุรา สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
5142
6228
5
นายปรีชา พลชัย สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
5142
6180
6
ว่าที่ รต.เดือนเพ็ญ มะโนเรือง สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
5143
6181
7
ดร.กิ่งกาญจน์ ปวนสุรินทร์ สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
5141
        6183
ภาษาต่างประเทศ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นางสาวอัศรา โรจนพิบูลธรรม ภาษาต่างประเทศ
5211
6184
2
ดร.อุสิธารา จันตาเวียง ภาษาต่างประเทศ
5211
6185
3
นางสาววรวรรณ สลีสองสม ภาษาต่างประเทศ
5211
6187
4
นางสาวธิดารัตน์ ทิพย์ประเสริฐ ภาษาต่างประเทศ
5211
6188
5
นางสาวธิษณา ศรัทธารัตน์ธนา ภาษาต่างประเทศ
5211
6189
3
นายอนิรุจ สงค์ธนาพิทักษ์ ภาษาต่างประเทศ
5220
6190
7
นางสาวณัฐกานต์ คำใจวุฒิ ภาษาต่างประเทศ
5211
6229
8
Mr.John
ภาษาต่างประเทศ
3201
6230
9
นางศิริมาตย์ คำอักษร จนท.ศูนย์ภาษา
3201
-
สังคมศาสตร์
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
รศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ สังคมศาสตร์
5240
6003
2
นายภีราวิชญ์ ชัยมาลา สังคมศาสตร์
5240
6191
3
นางสาวปองสุข ศรีชัย สังคมศาสตร์
5240
6192
4
นางสาวรจนา บุญลพ สังคมศาสตร์
5240
6193
5
ดร.หริพล ธรรมนารักษ์ สังคมศาสตร์
5240
        6194
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นางสาวสุภัทรจิตต์ มะโนสด ท่องเที่ยวและการโรงแรม
5220
6195
2
นางสาวสิริสาสน์ พันธ์มณี ท่องเที่ยวและการโรงแรม
5220
6196
พลศึกษาและนันทนาการ
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นายบุญสม น่วมคำนึง พลศึกษาและนันทนาการ
1150
6198
2
นายทัดมนู โพธิสารัตน์ พลศึกษาและนันทนาการ
1150
6199
ภาษาตะวันออก
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
นางสาววรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์ ภาษาไทย
5220
        6200
2
นางวิยะดา มีศรี ภาษาไทย
5220
6201
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
สังกัด
เบอร์ภายใน
Mobile code
1
ผศ.ดร.ธัญญรัตน์   จิตรพีระ คณิตฯ
3200
6202
2
ผศ.มานัส   แสวงงาม คณิตฯ
3200
6203
3
นางสาวมนต์ธิรา   สุวรรณประภา คณิตฯ
3200
6204
4
นายไภสัชชา   อินพูลใจ คณิตฯ
3200
6205
5
นางกนกทิพย์  อโนราช คณิตฯ
3200
6206
6
นายชัยยุทธ   นนทะโคตร วิทยาศาสตร์
1146 / 3008
6207
7
ดร.รัตนาพร   นรรัตน์ วิทยาศาสตร์
3001 / 3008
6208
8
นายสมอ  บุญพันธ์ วิทยาศาสตร์
1146
6209
9
นายถาวร  อินทโร วิทยาศาสตร์
3001 / 3008
6210
10
นายสุริยงค์   ประชาเขียว วิทยาศาสตร์
3001 / 3008
6211
11
ดร.กรุณา   ใจนนถีย์ วิทยาศาสตร์
3001 / 3008
6212
12
นายกนกพงษ์   ศรีเที่ยง เคมี
3001 / 3008
6213
13
ดร.ปภาวดี   เนตรสุวรรณ เคมี
3001 / 3008
6214
14
นายจิรพัฒน์พงษ์   เสนาบุตร เคมี
3017
6215
15
นางกาญจนา   บุญทาศรี วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
3200
6216
16
นางสาวสุวรรณี   ปัญยศ วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์
3200
6217
19
นายสรายุธ   บุญช่วย จนท.ปฏิบัติการ
3015
6220