โลโก้เว็บไซต์ แผนที่มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

แผนที่มหาวิทยาลัย


แผนที่ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อธิบายหมายเลข

        หมายเลข 1. สนามกีฬา

        หมายเลข 2. อาคารยิมเนเซียม/ศูนย์ฟิตเนต

        หมายเลข 3. อาคารกิจการ /กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

        หมายเลข 4. สโมสรนักศึกษา

        หมายเลข 5. อาคารอำนวยการ

        หมายเลข 6. อาคารวิทยบริการ /ห้องสมุด

        หมายเลข 7. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า

        หมายเลข 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ /สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า /อิเล็กทรอนิกส์ /โทรคมนาคม

      หมายเลข 9. คณะบริหารธุรกิจและศิลปสาสตร์ (ฝั่งศึกษา)

        หมายเลข 10. คณะบริหารธุรกิจและศิลปสาสตร์ (ฝั่งบริหาร)

        หมายเลข 11. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

        หมายเลข 12. สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม /สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์