โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรการศึกษา


คณะวิศวกรรมศาสตร์


สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
   หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมา

สาขาวิศวกรรมโยธา 
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์


คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์


สาขาบริหารธุรกิจ 

   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

 สาขาการบัญชี
   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 สาขาศิลปศาสตรบัณฑิต
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม