โลโก้เว็บไซต์ กรอกข้อมูลนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กรอกข้อมูลนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560


 

นักศึกษา ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้ากรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาได้ที่ 
https://regis.rmutl.ac.th/student/login 

โดยใช้ User : รหัสนักศึกษา  (60xxxxxxxxx-x)
          Password : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้นักศึกษาสั่งพิมพ์ข้อมูล เพื่อนำมาส่งในวันรายงานตัว วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 

****ตรวจสอบรหัสนักศึกษาได้ที่นี่ 

หากไม่มีรายชื่อ หรือมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053 723 979 ต่อ 1110 - 1113