โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เพื่อเสนอชื่อ ๗๐ บุคคลต้นแบบ และคั้งปณิธานความดี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย