โลโก้เว็บไซต์ ถวายแผงโซ่ล่าเซลล์ สถานปฏิบัติธรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ถวายแผงโซ่ล่าเซลล์ สถานปฏิบัติธรรม


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2017 อาจารย์ธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย อาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์และนักศึกษา คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ ทำกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม อนุรักษ์พลังงานและธรรมชาติ นำชุดไฟฟ้าให้แสงสว่างโดยใช้แผงโซล่าเซลล์ ถวายให้กับสำนักปฏิบัติสันติสติปฏฐาน 4 และหลวงพ่อวัดพระธาตุศรีจอมทอง ซึ่งสำนักปฏิบัติสันติสติปฏฐาน 4 และวัดพระธาตุศรีจอมทอง เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่อยู่บนดอยทำให้ไฟฟ้าไปไม่ถึง ทางอาจารย์และนักศึกษาจึงได้นำไปถวาย