โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร


    วันนี้ (30 มีนาคม 2560) เวลา 9.30 น. ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 1/2560 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย โดยมีนายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย