โลโก้เว็บไซต์ การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ปี 2557- 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ปี 2557- 2561


    วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. งานยุทธศาสตร์และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ปี 2557- 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย