โลโก้เว็บไซต์ การประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนต่างๆ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนต่างๆ


    วันนี้ (27 มีนาคม 2560) เวลา 14.00 น. กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจากงานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานวิทยบริการ  งานกิจการนักศึกษา และสำนักงานสาขา จัดการประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและรับมอบมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ