โลโก้เว็บไซต์ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”


    เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และนำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่