โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2559


ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประจำปีการศึกษา 2559
*********************************
          ให้ตรวจสอบรายการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หากมีรายชื่อตกหล่นกรุณาติดต่อดำเนินการด่วนที่ ห้องพยาบาล 
        เมื่อถึงกำหนดให้ไปรายงานตัวเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารตามวัน เวลา สถานที่  ตามใบหมายเรียกเข้ารับราชการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด. 35)
          ทั้งนี้ให้ยื่นเอกสารปีเดียว แต่ให้ดำเนินการรายงานตัวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีจนกว่าจะศึกษาจบ จึงจะขอดำเนินการถอนผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ (กรณีนี้ต้องเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยฯ เดิมเท่านั้น หากศึกษาเข้าศึกษาต่อสถานศึกษาอื่นให้ยื่นเรื่องใหม่ ณ สถานที่เข้าศึกษา) หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ห้องพยาบาล
                                                                                                                                                                                                                         พี่จิณณ์ณิชา  อินยะพรม
                                                                                                                                                                                                                            Tel. 085-6269660