โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา


บุคลากรมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE SYTEM) สำหรับเลขาการคณะกรรมกาประเมินคุณภาพภายใน ระหว่ารงวันที่ 19-20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่