โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประชุมสรุปการดำเนินงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติประชุมสรุปการดำเนินงาน


วันที่ 13 มี.ค.60 เวลา 10.30น. คณะผู้บริหารจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมสรุปการดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายนาโนพลัสประจำภาคเหนือ ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ