โลโก้เว็บไซต์ การประชุมประธานหลักสูตร(4ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมประธานหลักสูตร(4ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)16 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 น. ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เป็นประธานในการประชุมประธานหลักสูตร(4ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์)เพื่อคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี เรียนรวม รหัส 59 เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย