โลโก้เว็บไซต์ งานสหกิจศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานสหกิจศึกษาจัดประชุมเตรียมความพร้อมวันที่ 15 มี.ค.60 เวลา 14.00 น. งานสหกิจศึกษาได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อม รายละเอียดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาที่ออกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/60 ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ