โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ชร.  เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใส | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใสบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใส (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมจำปาลาว โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อวางแผนการทำงานกับข้าราชการและพนักงานของรัฐ ในหน่วยงานการวางแผนการดำเนินงานให้องค์กรมีระดับคุณธรรมความโปร่งใสและพัฒนาปรับปรุงองค์กรให้มีค่าคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมิน