โลโก้เว็บไซต์ การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2560


            กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็ก
            สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ และแบบเสนอประวัติและผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th ผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไปยัง กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ ชั้น 2 อาคาร 3 ชั