โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล


กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยอาจารย์วรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในยุคดิจิทัล เรื่อง “การบริโภคอย่างยั่งยืน” โดยได้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง แนวทางการบูรณาการเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล และได้เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ความท้าทายในการบริโภคอย่างยั่งยืนตามกรอบอาเซียน” โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นางสาวนิโลบล ปวงงาม ได้รับรางวัลชนะเลิศ และนางสาวปิยสิริ ภิราษร ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2560 ณ วนาศรมรีสอร์ท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย