โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวิเคราะห์โจทย์ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมวิเคราะห์โจทย์ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน


วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2560) เมื่อเวลา 08.00 น. มทร.ล้านนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดกิจกรรมประชุมวิเคราะห์โจทย์ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย หมื่นสมบัติ ปลัดอำเภอพาน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และท่านวิทยากร ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ตอบโจทย์และปัญหาของประชาชนผู้เลี้ยงปลา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย