โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ นายชวลิต ลือเดช  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ขอแสดงความยินดีกับ นายชวลิต ลือเดช


          ขอแสดงความยินดีกับ นายชวลิต ลือเดช นักศึกษาสาขาวิชาระบบสาระสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 ในด้านสาขาวิชา Information Technology และ Information and Communication จากผู้สมัครสอบทั้งหมด 484 คน จากทั่วประเทศ โดยคัดเลือกผู้สมัครเข้ารอบสัมภาษณ์ 241 คน และผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 93 คนจากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ ระดับอุดมศึกษา (โครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2560)

ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งกันและกันเพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกงานด้านเทคนิคด้วยการทำงานจริงในหน่วยงานภาคการศึกษาและอุตสาหกรรมในนานาอารยะประเทศทั่วโลก

รายละเอียดโครงการ http://www.iaeste.kmutnb.ac.th

ผลการสอบคัดเลือก http://www.iaeste.kmutnb.ac.th/Doc/Final.pdf