โลโก้เว็บไซต์ ประชุมคณะอนุกรรมการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมคณะอนุกรรมการ


บ่ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 งานทรัพยากรมนุษย์ มทร.ล้านนา ชร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสรุปผลการร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ชร.