โลโก้เว็บไซต์ ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 นั้น

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ เนื่องจากไม่มีผู้มายี่นข้อเสนอและเสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้