โลโก้เว็บไซต์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(
e-bidding)

 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ในระหว่างวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/ หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๒๓๙๗๑-๘๐ ต่อ ๑๒๓๑ ในวันและเวลาราชการ

                 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ผ่านทางอีเมล์ kanungnaart@rmutl.ac.th ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.chiangrai.rmutl.ac.th/ และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่ม

2.เอกสารประกวดราคา

3. ราคากลาง
4. TOR