โลโก้เว็บไซต์ การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility


เช้าวันที่  1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ Talent Mobility การจัดการความรู้ด้านการส่งเสริมบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  ประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะทีมงาน คณะอาจารย์ และหัวหน้าหลักสูตร มทร.ล้านนา เชียงราย และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุเทน คำน่าน ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ดร.แมน ตุ้ยแพร่, นายกิตติ เอี่ยมเปรมจิต, นายประเสริฐ ลือโขง, นางสาวจรรยวรรธ์ วุฒิจำนงค์ คณะทีมงานโครงการ Talent Mobility ช่วยแนะนำ ชี้แจงการดำเนินโครงการดังกล่าว