โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย
จันทร์ 10 เมษายน 2560

            วันนี้ 10 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 13.00 น. คุณรัญชนา นำอิน หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ มทร.ล้านนา ชร. เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการบริหารงานฯ และมอบกระเช้าดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีแด่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย     ... >> อ่านต่อการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ปี 2557- 2561
อังคาร 28 มีนาคม 2560

    วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. งานยุทธศาสตร์และแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ ปี 2557- 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


การประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนต่างๆ
จันทร์ 27 มีนาคม 2560

    วันนี้ (27 มีนาคม 2560) เวลา 14.00 น. กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ดร.อังกูร ว่องตระกูล ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรจากงานวิชาการ งานวิจัยและบริการวิชาการ งานวิทยบริการ  งานกิจการนักศึกษา และสำนักงานสาขา จัดการประชุมหารือ แลกเปลี่ยน ปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานและรับมอบมอบนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ >> อ่านต่อ


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560

    เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 อาจารย์ทัดมนู โพธิสารัตน์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และนำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการ ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค4.0
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง“การขับเคลื่อนตลาดแรงงานสู่ยุค Thailand.4.0” ณ ห้องประชุม สีป้อ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนตลาด... >> อ่านต่อ


ประชุมวิเคราะห์โจทย์ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
อังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2560

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2560) เมื่อเวลา 08.00 น. มทร.ล้านนา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดกิจกรรมประชุมวิเคราะห์โจทย์ประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการวิจัยนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตภาคเหนือ โดยได้รับเกียรติจากนายธวัชชัย หมื่นสมบัติ ปลัดอำเภอพาน เป็นประธานเปิดโครงการฯ และท่านวิทยากร ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงค์ศักดิ์ รองอ... >> อ่านต่อ


สภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 2/2560
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560

           วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 7.00 น. มหาวิทาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมสภากาแฟ มทร.ล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 2/2560 ณ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นช่องทางในการพบปะพุดคุยระหว่างหน่วยงาน สร้างความเข้าใจอันดีและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในมหาวิทยาล... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่
ศุกร์ 3 กุมภาพันธ์ 2560

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ชร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)" ในวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพ และแนวทางสู่สายงานทางด้านบัญชี โดยได้รับเกียรติจากคุณแสงตะวัน อ่อนน่วม ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ต ออฟ โคราช จำกัด, ดร.จุฬารัตน์ จิตไพศาลวัฒนา เลขานุการคณะอนุกรรมการงานด้านต่างประเทศ... >> อ่านต่อ


ประชุมคณะอนุกรรมการ
พุธ 1 กุมภาพันธ์ 2560

บ่ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 งานทรัพยากรมนุษย์ มทร.ล้านนา ชร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อสรุปผลการร่างหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา ชร. >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 49