โลโก้เว็บไซต์ บทความ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

 บทความ

รับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม)
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี ประเภทรับตรง(เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ สาขาที่เปิดรับสมัคร >> อ่านต่อ


ขออนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมเดิน - วิ่งเทิดพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายด้วยการเดิน - วิ่ง  โดยนำรายได้จาการจัดกิจกรรมส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโ... >> อ่านต่อ


กรอกข้อมูลนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2560
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

 นักศึกษา ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2560 สามารถเข้ากรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาได้ที่ https://regis.rmutl.ac.th/student/login โดยใช้ User : รหัสนักศึกษา  (60xxxxxxxxx-x)          Password : หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้นักศึกษาสั่งพิมพ์ข้อมูล เพื่อนำมาส่งในวันรายงานตัว วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ****ตรวจสอบรหัสนักศึกษาได้ >> อ่านต่อ


อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษาในโครงการ Star Up” ปี 2559
ศุกร์ 21 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (21 เมษายน 2560) เวลา 9.00 น. กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ที่ปรึกษา ระดับผู้ประกอบการใหม่ ในโครงการ “พัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Star Up” ปี 2559 โดยได้รับเกียรติจากคุณจิรวุฒิ ชัยพันธ์ ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การกู้ยืมเงินจากสถาบันเพื่อนำมาประกอบธุรกิจ และคุณนิรันดร์ ชุมพลอนันต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ ให้แก่อาจารยืและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


รดน้ำดำหัวนายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (20 เมษายน 2560) เวลา 14.30 น. อาจารย์ภีราวิชญ์ ชัยมาลา หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้ารดน้ำดำหัวนางภัทราวดี ปัญญาบุญ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อกล่าวขอสูมาคารวะและขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และเพื่อเป็นการรักษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงานที่มีมาแต่ดังเดิม ณ บ้านนายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย >> อ่านต่อ


กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2560
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวรับสมัครนักศึกษา

กำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 25601.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงิน ที่ www.entrance.rmutl.ac.th/Bh เมนูที่ 27ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป2.ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคารกสิกรไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ 20 - 23 เมษายน 2560  ตามวัน เวลา ที่เปิดให้บริการ >> อ่านต่อ


ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาพาน จังหวัดเชียงราย เข้ารดน้ำดำหัว
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

    วันนี้ (20 เมษายน 2560 ) เวลา 13.00 น. ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย สาขาพาน จังหวัดเชียงราย เข้ารดน้ำดำหัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เนื่องในเทศกาลวันสงกานต์ ณ อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อ


ประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส 2560
พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

        ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชียงราย ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะฯ และสโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ในเช้าวันนี้ (20 เมษายน 2560) เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 ณ ลานธรรม พระเจ้าทันใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม สุธาคำ รองอธิการบดี, อาจารย์วิทูรย์ ส่องแสง อดีตผู้อำนวยกองบริหารทรัพยากรเชียงราย, อาจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรเชียงราย และอาจารย์ผู้อาวุโส เพื่อรดน้ำดำหัวและแสดงความกตัญญู กตเวทิตา ต่อผู้มีพระคุณเป็นจำนวนมาก อีกทั... >> อ่านต่อ


พิธีดำหัวอธิการและอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560
พุธ 19 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

    วันพุธที่ 19 เมษายน 2560 คณะผู้บริหาร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมพิธีดำหัวอธิการและอาจารย์อาวุโส ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาช้านาน โดยได้กล่าวขอสูมาคารวะและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปี๋ใหม่เมือง ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 397